Statuten van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep

Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: "Nederlandstalige TeX Gebruikers Groep" bij verkorting genaamd "NTG". Zij is gevestigd te Groningen.


Doel

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kennis en het gebruik van TeX, een internationale standaard voor het coderen van documenten die met behulp van computers worden samengesteld.
 2. De vereniging tracht haar doel te bereiken onder meer door:
  1. de uitwisseling van informatie met betrekking tot de standaard als in het doel omschreven, door middel van woord, geschrift en met behulp van electronische hulpmiddelen, zowel binnen de vereniging als met andere organisaties die een soortgelijk doel nastreven;
  2. organiseren casu quo stimuleren van congressen, tentoonstellingen en symposia, met betrekking tot bovengenoemde standaard;
  3. het onderzoeken van verbanden tussen bovengenoemde standaard en andere standaards op hetzelfde gebied;
  4. al hetgeen verder dienstig is aan de verwezenlijking van het doel.

Oprichtingsdatum en duur

Artikel 3

De vereniging is opgericht op 23 juni negentien honderd acht en tachtig en zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.


Leden

Artikel 4

 1. De vereniging kent leden, ereleden en begunstigers.
 2. Leden kunnen zijn zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.
 3. Een rechtspersoonslid wordt bij de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten vertegenwoordigd door een daartoe jaarlijks door die rechtspersoon aan te wijzen natuurlijk persoon of diens eveneens door die rechtspersoon aan te wijzen plaatsvervanger, van welke personen ieder jaar door die rechtspersoon opgave moet worden gedaan aan het bestuur.
 4. Erelid is het lid, dat als zodanig door de algemene ledenvergadering met twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen is benoemd, op grond van de omstandigheid dat het zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging heeft gemaakt.
 5. Het bestuur houdt een register waarin namen en adressen alsmede, zo mogelijk, e-mailadressen van alle leden en hun in lid 3 bedoelde vertegenwoordigers zijn opgenomen.
 6. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden zijn ereleden daaronder begrepen, tenzij anders is vermeld.

Begunstigers

Artikel 5

 1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
 2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Toelating

Artikel 6

 1. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al of niet als lid wordt toegelaten. Bij niet toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Een dergelijk besluit tot toelating behoeft tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
 2. De secretaris geeft van een beslissing tot het al dan niet toelaten onverwijld schriftelijk kennis aan de kandidaat.
 3. Degene die lid wil worden geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris van de vereniging. De opgave bevat tenminste de voorletters, naam en adres, en voorts de gegevens die voor de bepaling van de contributie en voor het doel van de vereniging van belang zijn.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid, casu quo wanneer het lid ophoudt te bestaan;
  2. door schriftelijk opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan geschieden te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn.
 4. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 5. De algemene ledenvergadering kan een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging herroepen middels een beslissing met tenminste twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, waarbij tenminste de helft der stemgerechtigde leden ter vergadering vertegenwoordigd is.
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene ledenvergadering middels een met tenminste twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit, waarbij tenminste de helft der stemgerechtigde leden ter vergadering vertegenwoordigd is.

Einde van het begunstigerschap

Artikel 8

 1. De rechten en plichten van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Jaarlijkse bijdragen

Artikel 9

 1. De leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de hiervoor gemelde financiële verplichting moet zijn voldaan.
 4. Leden, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd, zijn over het jaar, waarin de aanvang of het einde plaatsvindt,de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Aansprakelijkheid

Artikel 10

De leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.


Bestuur

Artikel 11

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
 3. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meerdere bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping van de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet minimaal één kalendermaand vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.
 5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus.
 6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 12

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 3 jaar. Zij kunnen ten hoogste drie maal achtereen herkozen worden.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging,
  2. door bedanken.

Bestuursfuncties

Artikel 13

 1. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie benoemd. (vgl. artikel 11 lid 3)
 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. Het kan voor elk hunner zowel als voor de voorzitter een vervanger uit zijn midden aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak

Artikel 14

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, is het bestuur niet onbevoegd tot handelen. Het is echter verplicht onverwijld een algemene ledenvergadering bijeen te roepen waarin in de voorziening van de open plaats of open plaatsen aan de orde komt
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig voor het verrichten van handelingen welke een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag te boven gaan.
 5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
  1. hetzij het bestuur;
  2. hetzij de voorzitter;
  3. hetzij tenminste twee andere bestuursleden tezamen.

Artikel 15

 1. Het bestuur draagt de zorg voor het bijeenroepen van minstens één algemene ledenvergadering per jaar.
 2. Het bestuur benoemt en ontbindt commissies casu quo werkgroepen.
 3. Het bestuur draagt de zorg voor het regelmatig (laten) organiseren van NTG-dagen.

Jaarverslag

Artikel 16

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. Jaarlijks wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden een commissie benoemd, welke bestaat uit tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 17

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering -- de jaarvergadering -- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  2. de benoeming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  3. voorziening in eventuele vacatures;
  4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
 3. Andere vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan twee kalendermaanden. Indien aan het verzoek binnen een kalendermaand geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20.

Toegang en stemrecht

Artikel 18

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging en evt. het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.

Besluitvorming in de algemene ledenvergadering

Artikel 19

 1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddelijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meederheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen candidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van de personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der aanwezigen zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
 9. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten genomen worden, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen --- dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding --- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping der algemene ledenvergadering

Artikel 20

 1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen of per e-mail aan de e-mailadressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste twee kalendermaanden voordat een algemene ledenvergadering zal worden gehouden, de dag van oproeping en van de ledenvergadering niet medegerekend.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

Statutenwijziging/Ontbinding

Artikel 21

 1. De statuten kunnen alleen worden gewijzigd bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen. In deze ledenvergadering moet tenminste de helft van de leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. De termijn voor de oproeping tot die vergadering moet ten minste drie kalendermaanden bedragen.De oproeping dient vergezeld te gaan van een ontwerptekst van de statutenwijziging.
 2. Indien in een vergadering, waarin het voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet de helft van de leden aanwezig is, zal de statutenwijziging worden behandeld op de eerstkomende algemene ledenvergadering. In deze vergadering, opgeroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 lid 1, kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
 3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
 4. Hetgeen hiervoor is bepaald aangaande een statutenwijziging is overeenkomstig van toepassing op een besluit tot ontbinding van de vereniging.
 5. Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Huishoudelijk reglement

Artikel 22

 1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.